Monacs politik

OFFENTLIG POLITIK FOR BOLIGSØGENDE, BEBOER OG DISSES HUSSTAND, SAMT FRAFLYTTER

Indledende bemærkninger

Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.monac.dk – Monac A/S, Jomfrustien 8, 6100 Haderslev, cvr. 37317195

Formål:  
Hos Monac A/S vil vi løbende behandle forskellige persondata, som behandles elektronisk og systematisk.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere ventelister og administrere dit lejeforhold i henhold til gældende regler herom.

Dataansvar:
Monac A/S har indgået databehandleraftaler med de administrerede selskaber, hvorfor Monac A/S på vegne af de administrerede boligselskaber er databehandler for de oplysninger, der behandles i forbindelse med boligsøgendes opskrivninger og lejeforholdet. Monac A/S er i medfør heraf ansvarlig for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende ret.

Derfor kan du også som boligsøgende eller lejer rette henvendelse til Monac A/S hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til gældende persondataret. Dette kan ske ved at rette henvendelse via kontaktformularen på vores hjemmeside.

Hos Monac A/S har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der har det daglige ansvar for vores behandling af persondata. Du kan rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Personnummer:
Monac A/S beder om samtykke til at behandle dit personnummer, da vi har behov for at kunne identificere dig entydigt, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, og dels af praktiske og administrative hensyn. Dit personnummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto, tilmelding til e-Boks og til brug ved digital signatur (NemID).

Økonomiske forhold:
Der er en række situationer, hvor vi behandler oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til boligafdelingen.

Vores behandling af oplysningerne:
Oplysningerne i systemet kan vi eventuelt sammenkøre med oplysninger om andre beboere, fx for at udarbejde forskellige former for statistikker og opgørelser.

Nogle af oplysningerne indarbejder vi i din lejekontrakt. Kontrakten bliver opbevaret på din sag i Monac A/S og du får udleveret en kopi. Oplysninger bliver gemt elektronisk i vores IT-system.

For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Behandling af persondata i anden sammenhæng

Husordenssager:
Monac A/S er på vegne af de administrerede selskaber forpligtet til at behandle klager fra lejere og i fornødent omfang agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger.

    

Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

Opbevaring af data:
Oplysningerne om dig opbevares på vores servere, der er placeret inden for Danmarks grænser.

Visse oplysninger opbevares ydermere hos andre databehandlere og underdatabehandlere, som ligeså er undergivet gældende persondatalovgivning. 

Videregivelse mv.:
Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil. Nedenfor omtales en række ikke udtømmende situationer, hvor der ville kunne ske videregivelse.

I de afdelinger hvor man har vedtaget, at der skal være tv-overvågning, med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, kan videomaterialet videregives til politiet. Retningslinjer for tv-overvågning og behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning findes i din boligafdelings ordensreglement. Ligesom du på datatilsynets hjemmeside kan finde en vejledning om videoovervågning i almene boligafdelinger

Endvidere kan der ske videregivelse af personoplysninger i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå klagenævn, ligesom oplysningerne kan tilgå boligretten

I visse tilfælde er der en forpligtelse til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder fx hvis en beboer, der har fået anvist en bolig af kommunalbestyrelsen, er i restance med betalingen, eller hvis fogedrettens anmodes om at udsætte beboeren fra den lejede bolig grundet betalingsmisligholdelse, således at de sociale myndigheder kan bistå lejeren.

Monac A/S offentliggør ikke oplysninger om registrerede personer. Det kan dog ske, at der offentliggøres situationsbilleder, der tages i forbindelse med arrangementer, som boligafdelingen afholder. Sådanne billeder har til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet, men det kan ikke udelukkes, at der vil optræde genkendelige billeder af beboere mv. i denne sammenhæng.

I forbindelse med og efter fraflytning

Oplysninger om opsigelse og baggrund mv.:
I forbindelse med opsigelse af et lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen som dokumentation.

Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen, hvis særlige omstændigheder er opfyldt. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle fortrolige oplysninger om bl.a. økonomiske forhold og strafbare forhold.

Sletning af data:
Persondataloven indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal konkret afgøres af den dataansvarlige eller af databehandleren efter aftale med den dataansvarlige. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

De data, vi bruger til at administrere dit lejeforhold, vil som udgangspunkt blive slettet ved fraflytning. I nogle tilfælde vil opbevaring af persondata  efter fraflytningen vurderes at være sagligt begrundet.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere lejeforholdet, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Dine rettigheder:

Oplysningspligt:
I medfør af persondatalovens regler kan man som registreret påberåbe sig rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Loven pålægger os visse  pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt herom

Indsigt, berigtigelse mv.:

Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at anmode om, at vi retter eller sletter oplysninger. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som ikke baserer sig på dit samtykke.

Ydligeree oplysninger:

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til persondataloven, har du altid mulighed for at kontakte Monac A/S Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside . Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt.

Velkommen til MONAC

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til nye lejere hos MONAC ejendomme.

På den aftalte indflytningsdato, kan vi med glæde overdrage dig nøglerne til din nye lejlighed, såfremt vi har modtaget en underskrevet lejekontrakt, samt det i kontrakten fastsatte depositum og den første måneds leje.
Nøglerne afleverer vi efter aftale ved lejemålet, hvor vi sammen laver et indflytningssyn.

 

Indflytningssyn

Ved indflytning og overdragelse af nøglen til lejemålet, vil vi sammen lave en indflytningsrapport, hvor vi sammen gennemgår lejemålets stand. Denne underskrives på stedet.

Når du er flyttet ind i lejemålet, har du 14 dage til at opdage og skriftligt meddele os eventuelle fejl og mangler i lejemålet.
Indsend eventuelle “fejl og mangler” til vores kontor: MONAC ejendommes A/S, Jomfrustien 8, 6100 Haderslev eller vedhæftet på mail til info@monac.dk.
Du vil altid modtage en kvittering for modtaget “Fejl og mangler”.

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Din husstands samlede formue og indkomst
  • Huslejepris minus udgifter til varme og EL
  • Boligens størrelse
  • Antal personer i husstanden
  • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk her:
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege

Kontonummer

Kontonummer

Ved indbetalinger til Monac A/S benyttes følgende kontonr.:
Reg.: 6683 kontonr. 0017352512

Betaling af husleje

Huslejen betales 1 måned forud og forfalder altid den første hverdag i måneden og opkræves via NETS/Betalingsservice. Lejere bedes tilmelde sig betalingsservice ved modtagelse af første girokort. Hvis ikke dette gøres, vil lejeren opkræves 65,- i gebyr pr. måned.

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren i forbindelse med førstkommende weekend. Denne situation er naturligvis ubehagelig for alle parter – og derfor kan vi kun opfordre til at kontakte os.

Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. Hermed menes maling, af vægge, lofter og træværk, hvidtning og tapetsering. Indvendig vedligehold indbefatter ligeledes vedlighold af trægulve. Vedlighold skal ske så ofte at lejemålet altid er i god vedligeholdt stand.

Af hensyn til din og bygningens sundhed, er det meget vigtigt at lufte ud HVER DAG, og begrænse fugtkilder mest muligt. Se information om optimalt sundt indeklima og udluftning nedenfor.

 

Sundt indeklima

Gode råd fra MONAC A/S til at opnå sundt indeklima uden fugt og skimmel i din lejlighed:

1. Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt.
Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.

2. Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.

3. Luk døren til badeværelset når du er i bad. Husk at tørre vægge og gulv i baderum af med en skraber eller et håndklæde. Hæng eventuelt håndklædet til tørre udendørs.

4. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

5. Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen bør ikke være lavere end 18 grader.

6. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt ejendomskontoret eller din udlejer hvis du er i tvivl.

7. Skimmelsvampe kan gro i støv, hvis der er tilstrækkelig fugt, og ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Jævnlig støvsugning fjerner svampedele og grobunden for nye svampe.

8. Hvis dit lejemål ligger i en ældre bygning, vil man ofte opleve at ydervæggene er betydeligt koldere end de indre vægge. I disse tilfælde er det vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside op ad væggen. Vi anbefaler min. 10 cm. mellem væg og møbel for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

9. hold øje med fugtskader. Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte os, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.

Ovenstående information er hentet fra www.skimmel.dk ,  hvor du kan læse mere om forebyggelse og behandling af skimmel.

Husdyr

Generelt er det ikke tilladt at holde husdyr i MONAC A/S lejemål, men du er altid velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at leje en lejlighed hos os, og du har et husdyr. Vi vil derefter vurdere individuelt om det kan lade sig gøre at have et husdyr i lejligheden.